Laden...

uitvaart-informatie-hulplijn.png LSV.png

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

  • Uitvaartzorg Nederland: Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer 52696138;
  • Partner(s): dienstverleners, natuurlijke- en/of rechtspersonen, die zich bij Uitvaartzorg Nederland hebben aangesloten en leads via Uitvaartzorg Nederland wensen te ontvangen;
  • Aanvrager(s): natuurlijke- en/of rechtspersonen die geïnteresseerd zijn in een dienst van één van de partners van Uitvaartzorg Nederland en die zijn of haar contactgegevens aan Uitvaartzorg Nederland overhandigt en in contact wenst te komen met de partners van Uitvaartzorg Nederland in een bepaald vakgebied, beroepsgroep of sector;
  • Lead: alle verzoeken van aanvragers die Uitvaartzorg Nederland ontvangt en die Uitvaartzorg Nederland doorstuurt naar relevante partners.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze algemene inkoopvoorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Uitvaartzorg Nederland en Partners. Uitvaartzorg Nederland accepteert geen algemene voorwaarden van haar Partners tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

2.3 Niet alleen Uitvaartzorg Nederland, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de Partner zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

2.4 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Uitvaartzorg Nederland worden gewijzigd, mits (1) de gewijzigde voorwaarden onverwijld aan Partner worden medegedeeld en (2) zich één of meer van de gronden als bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden voordoet. Bij een wijziging van de algemene voorwaarden als bedoeld in de voorgaande zin, is de Partner gerechtigd binnen 14 dagen na voornoemde mededeling van de gewijzigde voorwaarden de overeenkomst op te zeggen, tenzij de wijziging niet in het nadeel is van de Partner.

Artikel 3: Algemeen

3.1 Alle schriftelijke, mondelinge en elektronische mededelingen, aanbiedingen en prijsopgaven als gedaan door Uitvaartzorg Nederland zijn steeds vrijblijvend, herroepelijk en binden Uitvaartzorg Nederland niet.

3.2 De aanvaarding van een aanbieding en/of offerte van Uitvaartzorg Nederland door de partner bindt Uitvaartzorg Nederland enkel indien Uitvaartzorg Nederland ter zake de aanbieding en/of offerte schriftelijk dan wel elektronisch aan de Partner bevestigt dat er een overeenkomst tussen Partner en Uitvaartzorg Nederland tot stand is gekomen.

Artikel 4 Over de dienstverlening van Uitvaartzorg Nederland

4.1 Samenwerkingspartner Advanza exploiteert verschillende websites die erop gericht zijn om leads van aanvragers te genereren. Elke website is gericht op een bepaald vakgebied, beroepsgroep of sector. Uitvaartzorg Nederland poogt zodoende aanvragers, die op zoek zijn naar een Partner van Uitvaartzorg Nederland, met deze Partner in contact te brengen. Feitelijk brengt Uitvaartzorg Nederland dus vraag en aanbod bij elkaar. Uitvaartzorg Nederland ontvangt de leads via één van de door Advanza geëxploiteerde websites en stuurt deze door naar één of meer van de bij Uitvaartzorg Nederland aangesloten Partners.

4.2 Uitvaartzorg Nederland biedt u de mogelijkheid om na elke offerte aanvraag, een door u gepersonaliseerde offerte automatisch te versturen. U dient deze service te activeren op mijn.uitvaartzorgnederland.nl. U betaalt € 1 extra (excl. BTW) per automatisch verstuurde offerte. Tevens heeft u de mogelijkheid om, na elke ontvangen offerte aanvraag, uw offerte te tonen op de bedankpagina. Deze laatst genoemde mogelijkheid is geheel
kosteloos.

Artikel 5 De overeenkomst tussen Uitvaartzorg Nederland en de bij haar aangesloten Partners

5.1 Een dienstverlener, natuurlijke- en/of rechtspersonen, kunnen zich bij Uitvaartzorg Nederland als Partner aansluiten. Een dergelijk verzoek kan via één van de door Uitvaartzorg Nederland geëxploiteerde websites aan Uitvaartzorg Nederland worden gedaan. Het staat Uitvaartzorg Nederland vrij om, zonder opgave van redenen, een dergelijk verzoek te weigeren.

5.2 Indien Uitvaartzorg Nederland een verzoek van een natuurlijke of rechtspersoon ontvangt om Partner van Uitvaartzorg Nederland te worden, neemt Uitvaartzorg Nederland dit verzoek in behandeling. De Partner dient dit verzoek in door zich aan te melden bij een van de bij Uitvaartzorg Nederland in beheer zijnde websites resulterend in een bedrijfsprofiel bij Uitvaartzorg Nederland waarbinnen de paramaters leidend tot een match met bij Uitvaartzorg Nederland binnenkomende leads op verzoek door ons ingesteld kunnen worden. Na het instellen van de paramaters, bestaand uit de regio en het postcodegebied van de partner van waar de partner leads wenst te ontvangen, de sector voor wat de Partner zich heeft aangemeld en de categorie voor wat de Partner zich heeft aangemeld, zal per verzonden lead door Uitvaartzorg Nederland aan partner het tussen Uitvaartzorg Nederland en partner overeengekomen tarief aan Partner in rekening worden gebracht. Partners van Uitvaartzorg Nederland zullen leads van Uitvaartzorg Nederland ontvangen voor de sectoren, in de regio’s en voor de categorieën waarvoor de betreffende Partner zich bij Uitvaartzorg Nederland heeft ingeschreven en zelf de paramaters heeft bepaald.

5.3 De overeenkomst tussen Uitvaartzorg Nederland en een Partner is, voor wat betreft de verplichtingen van Uitvaartzorg Nederland, een inspanningsverbintenis en behelst geen resultaatsverplichting van Uitvaartzorg Nederland. Uitvaartzorg Nederland spant zich in om relevante leads aan haar Partner door te sturen. Op Uitvaartzorg Nederland rust geen verplichting ten opzichte van haar Partners om een bepaald resultaat te behalen. Hieronder valt mede doch niet uitsluitend dat Uitvaartzorg Nederland niet verplicht is om een bepaalde minimumhoeveelheid aan leads aan haar Partners door te sturen, tenzij bij overeenkomst dan wel bij deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald. Uitvaartzorg Nederland garandeert ook niet dat de aanvragers daadwerkelijk klant worden bij haar Partners. Ook behoudt Uitvaartzorg Nederland zich het recht voor om een lead naar meerdere Partners te sturen zodat een aanvrager meer keus heeft en verschillende Partners kan vergelijken.

5.4 De hoeveelheid leads die een Partner van Uitvaartzorg Nederland ontvangt kan per maand verschillen, met dien verstande dat de Partner minimaal tien aanvragen per maand dient af te nemen. Een Partner kan per email aangeven hoeveel leads deze maximaal per dag en maand wenst te ontvangen, de gewenste regio’s laten aanpassen, de categorieën van leads aangeven die ze wenst te ontvangen. Wijzigen van deze parameters is gratis en kan altijd. Daarnaast kan een Partner zonder minimale afname van tien aanvragen per maand schriftelijk een pauze periode instellen. Dit met een maximum van 30 dagen per jaar. Tijdens deze pauzeperiode ontvangt de Partner geen aanvragen.

5.5: Indien een Partner ontevreden is over een lead kan zij dit binnen vijf werkdagen via het reclamatieformulier op de website van Uitvaartzorg Nederland, mededelen aan Uitvaartzorg Nederland. Indien de Partner ontevreden is over een lead en zulks tijdig heeft medegedeeld aan Uitvaartzorg Nederland, wordt die betreffende lead pro rato in mindering gebracht op de maandfactuur volgend op de maand waarin de voornoemde mededeling is gedaan, mits aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De aanvraaggegevens komen overeen met een eerdere aanvraag in de voorgaande 14 dagen;
  • Het opgegeven telefoonnummer en e-mail is aantoonbaar onjuist, waardoor het onmogelijk is telefonisch contact op te nemen met de aanvrager;
  • De aanvraag betreft een schoolproject;
  • De aanvraag is gedaan op naam en gegevens die niet bestaan, dan wel namens een persoon die daartoe niet de opdracht heeft gegeven en in dat verband ook geen overleg heeft willen hebben met de Partner.

5.6 Uitvaartzorg Nederland zal de gegevens van de aanvragers enkel aan haar Partners bekend maken. De aanvrager verleent hiervoor ook toestemming. De Partners verplichten zich om deze gegevens alleen te gebruiken voor de behandeling van de lead van de aanvrager en de uitvoering van alle hier eventueel uit voortvloeiende opdrachten die de aanvrager aan de Partner geeft. Het is de Partner verboden om de lead door te sturen naar derden of door te verkopen aan derden.

Artikel 6 het beëindigen van een overeenkomst tussen Uitvaartzorg Nederland en een partner

6.1 Opzegging overeenkomst tussen een Partner en Uitvaartzorg Nederland dient schriftelijk te geschieden en kan op ieder moment. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, waarbij er dient opgezegd te worden tegen de eerste kalenderdag van de betreffende maand waartegen er wordt opgezegd.

6.2 Uitvaartzorg Nederland behoudt zich het recht voor om een overeenkomst met haar Partners per direct en zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen te beëindigen. Uitvaartzorg Nederland is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit een opzegging van Uitvaartzorg Nederland.

Artikel 7 Betaling

7.1 Partners ontvangen een factuur met specificatie van de ontvangen leads. De factuur dient middels automatische incasso, waarvoor een SEPA machtiging is afgegeven te worden voldaan.

7.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitvaartzorg Nederland mag door een Partner niet worden verrekend, opgeschort en rechten en/of plichten worden overgedragen.

7.3 Alle bedragen die door Uitvaartzorg Nederland zijn genoemd, zijn exclusief btw. De Partner is verplicht de btw aan Uitvaartzorg Nederland te betalen, tenzij overeenkomstig Europese wetgeving geen BTW aan Partner dient te worden doorberekend.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Uitvaartzorg Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens haar Partners voor welke schade dan ook. De aansprakelijkheid van Uitvaartzorg Nederland, voor welke schade dan ook, is hierbij dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. Dit hangt samen met het feit dat de verplichtingen van Uitvaartzorg Nederland jegens haar Partners inspanningsverplichtingen zijn. Uitvaartzorg Nederland verbindt zich jegens haar Partners derhalve niet tot het behalen van bepaalde resultaten.

Artikel 9 Diversen

9.1 Partijen wijken af van de verjaringstermijnen als bedoeld in artikel 3:52 BW en van andere wettelijke verjaringstermijnen, met dien verstande dat alle verjaringstermijnen die van toepassing zijn in een geschil tussen partijen voor de Partner worden verkort naar één jaar, tenzij er op grond van een andere wettelijke bepaling een kortere verjaringstermijn dan één jaar geldt, in welk geval de kortere verjaringstermijn heeft te gelden.

9.2 Het niet afdwingen dan wel het niet beroepen op een bepaling in de algemene voorwaarden door Uitvaartzorg Nederland brengt geenszins met zich mee dat Uitvaartzorg Nederland afstand doet van haar recht(en).

Artikel 10 Gronden voor wijziging voorwaarden

De gronden, als bedoeld in het derde lid van artikel 2.4 van deze Algemene
Voorwaarden, zijn:

a. indien de gegevens van Uitvaartzorg Nederland die zijn weergegeven in deze algemene voorwaarden worden gewijzigd;
b. indien de rechtsvorm of het bedrijfsstructuur van Uitvaartzorg Nederland wordt gewijzigd;
c. indien Uitvaartzorg Nederland ook andere diensten en/of producten, dan de diensten en/of producten als weergegeven in deze algemene voorwaarden, gaat aanbieden;
d. indien de totstandkoming van de overeenkomsten die Uitvaartzorg Nederland afsluit of de werkwijze van Uitvaartzorg Nederland in deze algemene voorwaarden wordt gewijzigd;
e. indien Uitvaartzorg Nederland de prijzen van haar diensten en/of producten wijzigt;
f. indien Uitvaartzorg Nederland op grond van de wet- en/of regelgeving, dan wel indien Uitvaartzorg Nederland om aan de wet en/of regelgeving te kunnen voldoen, genoodzaakt is de algemene voorwaarden te wijzigen;
g. indien er voor het afsluiten van verzekeringen van Uitvaartzorg Nederland, voor het uitbreiden van dekkingen van bestaande verzekeringen van Uitvaartzorg Nederland, voor het overstappen naar een andere verzekeraar door Uitvaartzorg Nederland, wijziging van deze algemene voorwaarden noodzakelijk is, dan wel om wijziging van deze algemene voorwaarden wordt verzocht door de betreffende verzekeraar.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

11.1 Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met Uitvaartzorg Nederland is Nederlands recht van toepassing.

11.2  De rechtbank Midden Nederland is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen Uitvaartzorg Nederland en een Partner ontstaan. Voor wat betreft geschillen, die onder de competentie van de sector kanton vallen, is de kantonrechter van de rechtbank Midden Nederland eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.

11.3  Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.